Monday, August 1, 2005

不知所措

起身的心情好爛
唔知可以點..
見dad木無表情咁..代表d咩呢究竟..
尋晚肥俾左好多說話我聽
竟然係我咁擔心o既時間
連一句支持都咁難得到
...........................
想我點??????
難道我會比任何人好過嗎??
............................
不斷禱告...
上班心情又暫時好轉一點..

ps1文借我航管書..但冇講要咩character添..點好呢?
ps2edith上班首日好似無想像中咁好..praypraypray