Tuesday, November 25, 2003

短跑

今日係我近牌唯一做左運動o既日子係被迫o既
係彩虹邨白雪樓馬路口至83x巴士站一段約五十米o既路段
參賽者>>>我用左數秒時間跑畢全程其間閃過三個人肉障礙
結果
係我離巴士門兩米時間該可惡的巴士,竟絕塵而去!
最最最屎憎你呀83x

No comments:

Post a Comment