Saturday, March 22, 2003

溫書

為左延續極速神話,12點幾就諗住開工了.
正當我打破宿命,幾經辛苦ko o個條我己經讀左好幾日o既第一題進入第二題時,三座留我鋤dee..
我好有警覺性咁同佢講我朝早要考試結果三點幾..我終於醒覺.
仲要係icq度吹左陣水,四點終於體力不支>>>>目訓左.
七點,係成千個電話湧至o既情況之下(多謝晒個d我冇叫都自己打黎o既人)掙扎起身番去考試.
嘿嘿嘿..我講o既,大家記住,冇九十分..乜都得.
(為左celebrate..梗係去左玩啦.潦劍之餘,仲整壞左部拍拍機添呀..呵呵)

No comments:

Post a Comment