Saturday, August 9, 2003

又入camp1

我己經遲收工叫遲原來一個二個仲遲你班百佳真係丫
好喇~o係譚子諾(真係好耐冇見過佢^3^)陪完我買野夾等車之后就真係踏上大嶼山之旅喇到表哥上埋車,我諗都五點幾六點lu
去到富豪 七點鬆頂佢個肺 冇房---------直至八點
上實上到房又有乜do丫先等到屎欣 吃左少野再等屎文
之后番房玩左陣4點度就眠左lu

No comments:

Post a Comment