Thursday, January 20, 2005

專登番學睇醫生

因為只手指己經腫左幾日
而且愈黎愈痛
忍無可忍去c doc
娘話佢可以幫我排staff clinic(又遠又要等)
or自己去街症排(...同d阿毛迫)
結果我選擇左千里迢迢咁去個唔使錢又唔使等o既學校獸醫

果然一去度唔使三分鐘就有得睇
睇左唔夠三分鐘
主要都係我問傷口d野(唔關手指事)
個野叫我可以驗下血(又要錢!)
結果我只係左d免費的醫手指藥
(一包抗生素,一盒仔抗生素同消腫藥)

埋testimonial就撇
去左鑽石山買野
馬莎daddy特價. good!

不過只手指到家下仲係好痛..雖然己經冇尋晚同今朝咁痛

No comments:

Post a Comment