Wednesday, March 10, 2004

薑汁撞奶

今日全day都冇離開過屋企半步
只係來回於廚房,廁所,電視同電腦之間(中間仲有一次電話)
因為我要讀天文...哎呀..早知當年我讀地讀讀physics個陣就勤力d唔使家下咁辛苦..
雖然都係讀唔晒要留番聽日待續..不過. . 好過咩都冇做丫嘛

讀書之餘. . heehee我仲整左薑汁撞奶...
雖然只係開粉個只但係都好講技術架 !!
小妹o既頭腦同身手都唔錯架~~~~1take okay...好味 !
我要學叻d煮各樣野食...一定要呀~

No comments:

Post a Comment