Monday, March 15, 2004

三十年的春夢

係咁俾人嘈...
係咁俾人用粗口嘈...
係咁俾人以無理取鬧式咁用粗口嘈...

成班渣滓!

徹底咁了結左一個人.
之前諗住用不了了之.發覺..唔夠徹底.
今日終於用朝秦暮楚四只字ko左.
on one hand,我係話佢..on another hand,我係幫緊佢話我.
呢個係一個開始.我要將從前的結一個個咁解開晒,ko晒.
我諗咁會對我,對我將來,對佢都好d.就好似將條街掃干淨..行都行得樂趣d一樣.

我想做一個有思想o既人然而我想做一個小朋友......好亂...
我知佢就返o既今日反而有點捉不緊o既感覺
我諗係我心倩煩燥罷
佢對我..係無可致疑的.
但以后..誰又可以保証.
我怕..得到之后,有一天將會全部失去...我會承受不來..
我會痛恨今日沒有前瞻的自己.
我唔想依家係發夢
更唔想,三十年之后先發覺係一場春夢...

或者係我過慮..又或者是我太累..
累了,真的很累了..

No comments:

Post a Comment