Saturday, July 16, 2005

好好看

點解人人睇完都話唔好呢?
我覺得好好喎..有明星,有故事,有畫面,有意思,有深度..
好正喎真係..

撐! tom curise!
撐! 史匹堡!
撐! war of the worlds!

No comments:

Post a Comment